Gildia.org jest otwartą platformą do wspólnych rozgrywek polskiej sceny DCS - zapraszamy wszystkich pilotów (niezależnie od poziomu doświadczenia), a także wszystkie zorganizowane grupy oraz eskadry.

Zarejestruj się i dołącz do naszej społeczności, latamy na DCS World 2.5 Open Beta oraz nie stawiamy kryteriów rekrutacyjnych (REKRUTACJA), wszyscy chętni do wspólnego latania online znajdą u nas swoje miejsca na naszym fragmencie wirtualnego nieba.

Jeśli jeszcze jesteś niezdecydowany, zapraszamy na nasz serwer TeamSpeak (konfiguracja viewtopic.php?f=11&t=4 ) lub nasz kanał YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLTBtk ... 0tyQ7lnWpg.

Image Note for non-polish speaking pilots: during account registration, please put all the details about why would you like to join our community or short note that you are registering an account for the Join Ops use into the "Interested in" field .

If you are interested in Join Ops operations please get in contact with us via contactadmin , the account creation is not required .

Loty grupowe

Plany nadchodzących lotów - forum otwarte dla wszystkich
Post Reply
User avatar
Orzel
Joined: 2018-07-19 20:27

Flights: 58 (117hs)
Specialized in: Mi-8MTV2Gildia Pilot

Mi17 Dowódca

2019-04-26 14:00

W czasie tego szkolenia chciałbym praktycznie przetrenować zasady i umiejętności w czasie lotów w ugrupowaniu śmigłowców. Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy jest się prowadzącym, a na co gdy jest się prowadzonym.
Przed treningiem proszę zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej:

Obowiązki prowadzącego (dowódcy grupy).
Dowódca grupy odpowiada za bezpieczne i dokładne wykonanie zadania i obowiązany jest:
• w ugrupowaniu luźnym wykonywać lot w miejscu zapewniającym najlepsze warunki dowodzenia, a w ugrupowaniu zwartym jako prowadzący grupy;
• jeżeli jest prowadzonym, kontrolować prawidłowość działania prowadzącego, a w razie konieczności przejąć prowadzenie grupy;
• analizować sytuację i podejmować decyzję co do sposobu wykonania zadania.

Prowadzący grupy statków powietrznych obowiązany jest:
• kierować grupą od wejścia do kabiny do zakołowania i wyłączenia silników;
• na etapie szkolenia uprzedzać prowadzonych o rodzaju manewru i nie dopuszczać do gwałtownych zmian warunków lotu, szczególnie podczas lotu koszącego i na małych wysokościach;
• utrzymywać łączność radiową z SD i prowadzonymi;
• ciągle oceniać sytuację powietrzną, meteorologiczną oraz podejmować niezbędne decyzję;
• utrzymywać orientację geograficzną i nakazane warunki lotu;
• podczas lotu pozostawić prowadzonym zapas ciągu silników, niezbędny do utrzymywania ustalonego miejsca w ugrupowaniu;
• kontrolować zużycie paliwa SP swojego i prowadzonych.

Prowadzącemu grupy zabrania się:
• wchodzenia w chmury bez uprzedniego rozczłonkowania ugrupowania w ustalonej kolejności (jeżeli zadanie nie przewiduje lotu w warunkach w ugrupowaniu zwartym) i wykonywania lotów w warunkach atmosferycznych trudniejszych niż pozwala na to stopień wyszkolenia prowadzonych załóg.
Prowadzony pilot wykonujący lot w składzie grupy obowiązany jest:
• stale utrzymywać swoje miejsce w ugrupowaniu, obserwować SP z przodu, nie tracąc go z pola widzenia;
• do ugrupowania zwartego dołączać tylko na prostej przy zwiększonym odstępie, a następnie zająć nakazane miejsce;
• zwracać uwagę na komendy (sygnały) prowadzącego i dokładnie je wykonywać;
• prowadzić obserwację przestrzeni powietrznej aby uniknąć zderzenia z innymi SP lub przeszkodami;
• znać i uwzględnić możliwości manewru SP podczas lotu grupowego, szczególnie na małych wysokościach, w lotach koszących i zbliżonych do pułapu SP;
• natychmiast meldować dowódcy grupy o wszystkich sytuacjach szczególnych na pokładzie oraz powziętych decyzjach;
• utrzymywać w czasie lotu orientację geograficzną i przestrzenną, meldować dowódcy grupy o odchyleniu od trasy i być gotowym w każdej chwili do samodzielnego nawigowania.

Prowadzonemu zabrania się:
• dołączania i wychodzenia z ugrupowania lub zmiany miejsca bez zezwolenia dowódcy grupy (wyjątek stanowi utrata z pola widzenie prowadzącego)
• prowadzenia korespondencji radiowej bez wyraźnej potrzeby.

W lotach szkolnych przed startem należy ustawić śmigłowce w odpowiednich odstępach i odległościach. Przed startem każdy pilot wykonuje oddzielny kontrolny zawis, w celu sprawdzenia układu sterowania.
Po zajęciu swoich miejsc na linii startu prowadzeni upewniają się czy prawidłowo pracują silniki i transmisja. Zwiększają moc silników i po osiągnięciu obrotów wirnika nośnego 94 – 96% meldują prowadzącemu o gotowości do lotów.
Prowadzący podaje komendę - „przygotować się do startu”, co jest sygnałem do zwiększenia obrotów wirnika nośnego (skok 4 – 5o, a na nieobciążonym śmigłowcu 3 – 4o). Po komendzie „start” każdy prowadzony przeprowadza oderwanie i zawis.
Rozpędzanie przeprowadza się jednocześnie wszystkimi śmigłowcami w ugrupowaniu. W tej fazie lotu prowadzeni mają bardzo trudne zadanie do wykonania – muszą precyzyjnie utrzymać odstępy i odległości w szyku będąc ograniczeni możliwościami manewrowymi śmigłowców – występuje największe zapotrzebowanie na moc potrzebną. Prowadzący ugrupowanie powinien je przeprowadzić w sposób płynny i łagodny co pozwoli prowadzonym utrzymać się w szyku bez gwałtownych zmian położenia DSM.
Wznoszenie w składzie ugrupowania wykonuje się z następującymi zalecanymi parametrami: Vp=150km/h i
Vwz=1 – 2m/s. Przy tych warunkach prowadzeni posiadają dostateczny zapas (mocy) prędkości, umożliwiający przeprowadzenie odpowiedniego manewru w celu zachowania swoich miejsc w ugrupowaniu.
Lot poziomy w składzie ugrupowania zaleca się wykonywać z następującymi parametrami Vp=160 – 200km/h. W tym zakresie prędkości prowadzeni będą posiadali zapas mocy pozwalający na wykonanie manewrów w sposób pozwalający na zachowanie prawidłowego miejsca w ugrupowaniu.
Utrzymanie miejsca w ugrupowaniu polega na zachowaniu prawidłowego odstępu i odległości od prowadzącego poprzez reakcję sterami na zmianę wizowania charakterystycznych punktów na śmigłowcu prowadzącego. W przypadku stwierdzenia odchyleń od prawidłowego położenia śmigłowca w szyku powinno się doprowadzić do zajęcia nakazanego miejsca w ugrupowaniu poprzez wprowadzenie poprawek skoordynowanym ruchem DSM oraz drążka i pedałów. Prawidłowe odstępy i odległości w ugrupowaniu powinny być następujące:
Lot kluczem w ugrupowaniu zwartym zaleca się wykonywać z zachowaniem odstępu i odległości pomiędzy śmigłowcami 50x50m (minimalny odstęp i odległość 30x30m), z przewyższeniem prowadzonych w stosunku do prowadzącego 3-5m.
Zakręty w locie grupowym wykonujemy w locie poziomym, wznoszącym i szybowym. Zakręty muszą być wykonywane z niewielkim przechyleniem do 10o . W czasie wykonywania zakrętu śmigłowce w ugrupowaniu mogą utrzymywać jednakową wysokość lub przewyższenia 3-5m. Warunkiem utrzymania się prowadzonych w ugrupowaniu jest zachowanie właściwych odstępów i odległości w ugrupowaniu przed wprowadzeniem w zakręt. Zaleca się wykonywać zakręty z prędkością 160-180km/h.
Ugrupowanie powinno być zmieniane tylko w locie poziomym. Przegrupowanie klucza powinno się odbywać na zwiększonych dwukrotnie odległościach, odstępach i przewyższeniach.
Zajście do lądowania jest bardzo odpowiedzialnym etapem lotu. Pilotowanie śmigłowca w tym etapie lotu przez prowadzącego powinno być płynne z niedużym przechyleniem w zakręcie. Tor lotu na podejściu do lądowania ugrupowania powinien być płaski, a zmniejszenie prędkości lotu stopniowe i płynne. Prowadzącemu zaleca się szybować z prędkością 150km/h z pionowym opadaniem 1-2m/s.
Zakręt na kurs lądowania należy wykonywać dalej od miejsca przyziemienia niż w locie na pojedynczym śmigłowcu. Bardzo ważnym elementem lotu jest zmniejszanie prędkości przez prowadzącego ugrupowanie podczas obliczenia do lądowania, gdyż wpływa to na właściwe zachowanie miejsca przez prowadzonych w ugrupowaniu. A szczególną uwagę na płynność sterowania, musi on zwrócić podczas podejścia do zawisu i jego utrzymania. Dowódca każdego śmigłowca w ugrupowaniu odpowiada za prawidłowe przyziemienie i zachowanie swego miejsca w szyku podczas lądowania. W zależności od warunków terenowych i wyszkolenia załóg lądowanie można wykonywać pojedynczo lub w składzie pary, klucza, eskadry i pułku.

Alkohol to śmierć, a polski lotnik śmierci się nie boi :twisted:
User avatar
Maguniu
Joined: 2019-03-22 17:27

Flights: 5 (10hs)
Specialized in: Mi-8MTV2Gildia Rentier

2019-05-01 15:08

Niestety nie wyrobie się, zdarzenie losowe.

Post Reply