Loty grupowe

Plany nadchodzących lotów - forum otwarte dla wszystkich
Post Reply
User avatar
Orzel
Posts: 147
Joined: 2018-07-19 20:27
Contact:

Flights: 107 (221hs)
Specialized in: Mi-8MTV2Gildia Pilot

Mi17 Dowódca

W czasie tego szkolenia chciałbym praktycznie przetrenować zasady i umiejętności w czasie lotów w ugrupowaniu śmigłowców. Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy jest się prowadzącym, a na co gdy jest się prowadzonym.
Przed treningiem proszę zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej:

Obowiązki prowadzącego (dowódcy grupy).
Dowódca grupy odpowiada za bezpieczne i dokładne wykonanie zadania i obowiązany jest:
• w ugrupowaniu luźnym wykonywać lot w miejscu zapewniającym najlepsze warunki dowodzenia, a w ugrupowaniu zwartym jako prowadzący grupy;
• jeżeli jest prowadzonym, kontrolować prawidłowość działania prowadzącego, a w razie konieczności przejąć prowadzenie grupy;
• analizować sytuację i podejmować decyzję co do sposobu wykonania zadania.

Prowadzący grupy statków powietrznych obowiązany jest:
• kierować grupą od wejścia do kabiny do zakołowania i wyłączenia silników;
• na etapie szkolenia uprzedzać prowadzonych o rodzaju manewru i nie dopuszczać do gwałtownych zmian warunków lotu, szczególnie podczas lotu koszącego i na małych wysokościach;
• utrzymywać łączność radiową z SD i prowadzonymi;
• ciągle oceniać sytuację powietrzną, meteorologiczną oraz podejmować niezbędne decyzję;
• utrzymywać orientację geograficzną i nakazane warunki lotu;
• podczas lotu pozostawić prowadzonym zapas ciągu silników, niezbędny do utrzymywania ustalonego miejsca w ugrupowaniu;
• kontrolować zużycie paliwa SP swojego i prowadzonych.

Prowadzącemu grupy zabrania się:
• wchodzenia w chmury bez uprzedniego rozczłonkowania ugrupowania w ustalonej kolejności (jeżeli zadanie nie przewiduje lotu w warunkach w ugrupowaniu zwartym) i wykonywania lotów w warunkach atmosferycznych trudniejszych niż pozwala na to stopień wyszkolenia prowadzonych załóg.
Prowadzony pilot wykonujący lot w składzie grupy obowiązany jest:
• stale utrzymywać swoje miejsce w ugrupowaniu, obserwować SP z przodu, nie tracąc go z pola widzenia;
• do ugrupowania zwartego dołączać tylko na prostej przy zwiększonym odstępie, a następnie zająć nakazane miejsce;
• zwracać uwagę na komendy (sygnały) prowadzącego i dokładnie je wykonywać;
• prowadzić obserwację przestrzeni powietrznej aby uniknąć zderzenia z innymi SP lub przeszkodami;
• znać i uwzględnić możliwości manewru SP podczas lotu grupowego, szczególnie na małych wysokościach, w lotach koszących i zbliżonych do pułapu SP;
• natychmiast meldować dowódcy grupy o wszystkich sytuacjach szczególnych na pokładzie oraz powziętych decyzjach;
• utrzymywać w czasie lotu orientację geograficzną i przestrzenną, meldować dowódcy grupy o odchyleniu od trasy i być gotowym w każdej chwili do samodzielnego nawigowania.

Prowadzonemu zabrania się:
• dołączania i wychodzenia z ugrupowania lub zmiany miejsca bez zezwolenia dowódcy grupy (wyjątek stanowi utrata z pola widzenie prowadzącego)
• prowadzenia korespondencji radiowej bez wyraźnej potrzeby.

W lotach szkolnych przed startem należy ustawić śmigłowce w odpowiednich odstępach i odległościach. Przed startem każdy pilot wykonuje oddzielny kontrolny zawis, w celu sprawdzenia układu sterowania.
Po zajęciu swoich miejsc na linii startu prowadzeni upewniają się czy prawidłowo pracują silniki i transmisja. Zwiększają moc silników i po osiągnięciu obrotów wirnika nośnego 94 – 96% meldują prowadzącemu o gotowości do lotów.
Prowadzący podaje komendę - „przygotować się do startu”, co jest sygnałem do zwiększenia obrotów wirnika nośnego (skok 4 – 5o, a na nieobciążonym śmigłowcu 3 – 4o). Po komendzie „start” każdy prowadzony przeprowadza oderwanie i zawis.
Rozpędzanie przeprowadza się jednocześnie wszystkimi śmigłowcami w ugrupowaniu. W tej fazie lotu prowadzeni mają bardzo trudne zadanie do wykonania – muszą precyzyjnie utrzymać odstępy i odległości w szyku będąc ograniczeni możliwościami manewrowymi śmigłowców – występuje największe zapotrzebowanie na moc potrzebną. Prowadzący ugrupowanie powinien je przeprowadzić w sposób płynny i łagodny co pozwoli prowadzonym utrzymać się w szyku bez gwałtownych zmian położenia DSM.
Wznoszenie w składzie ugrupowania wykonuje się z następującymi zalecanymi parametrami: Vp=150km/h i
Vwz=1 – 2m/s. Przy tych warunkach prowadzeni posiadają dostateczny zapas (mocy) prędkości, umożliwiający przeprowadzenie odpowiedniego manewru w celu zachowania swoich miejsc w ugrupowaniu.
Lot poziomy w składzie ugrupowania zaleca się wykonywać z następującymi parametrami Vp=160 – 200km/h. W tym zakresie prędkości prowadzeni będą posiadali zapas mocy pozwalający na wykonanie manewrów w sposób pozwalający na zachowanie prawidłowego miejsca w ugrupowaniu.
Utrzymanie miejsca w ugrupowaniu polega na zachowaniu prawidłowego odstępu i odległości od prowadzącego poprzez reakcję sterami na zmianę wizowania charakterystycznych punktów na śmigłowcu prowadzącego. W przypadku stwierdzenia odchyleń od prawidłowego położenia śmigłowca w szyku powinno się doprowadzić do zajęcia nakazanego miejsca w ugrupowaniu poprzez wprowadzenie poprawek skoordynowanym ruchem DSM oraz drążka i pedałów. Prawidłowe odstępy i odległości w ugrupowaniu powinny być następujące:
Lot kluczem w ugrupowaniu zwartym zaleca się wykonywać z zachowaniem odstępu i odległości pomiędzy śmigłowcami 50x50m (minimalny odstęp i odległość 30x30m), z przewyższeniem prowadzonych w stosunku do prowadzącego 3-5m.
Zakręty w locie grupowym wykonujemy w locie poziomym, wznoszącym i szybowym. Zakręty muszą być wykonywane z niewielkim przechyleniem do 10o . W czasie wykonywania zakrętu śmigłowce w ugrupowaniu mogą utrzymywać jednakową wysokość lub przewyższenia 3-5m. Warunkiem utrzymania się prowadzonych w ugrupowaniu jest zachowanie właściwych odstępów i odległości w ugrupowaniu przed wprowadzeniem w zakręt. Zaleca się wykonywać zakręty z prędkością 160-180km/h.
Ugrupowanie powinno być zmieniane tylko w locie poziomym. Przegrupowanie klucza powinno się odbywać na zwiększonych dwukrotnie odległościach, odstępach i przewyższeniach.
Zajście do lądowania jest bardzo odpowiedzialnym etapem lotu. Pilotowanie śmigłowca w tym etapie lotu przez prowadzącego powinno być płynne z niedużym przechyleniem w zakręcie. Tor lotu na podejściu do lądowania ugrupowania powinien być płaski, a zmniejszenie prędkości lotu stopniowe i płynne. Prowadzącemu zaleca się szybować z prędkością 150km/h z pionowym opadaniem 1-2m/s.
Zakręt na kurs lądowania należy wykonywać dalej od miejsca przyziemienia niż w locie na pojedynczym śmigłowcu. Bardzo ważnym elementem lotu jest zmniejszanie prędkości przez prowadzącego ugrupowanie podczas obliczenia do lądowania, gdyż wpływa to na właściwe zachowanie miejsca przez prowadzonych w ugrupowaniu. A szczególną uwagę na płynność sterowania, musi on zwrócić podczas podejścia do zawisu i jego utrzymania. Dowódca każdego śmigłowca w ugrupowaniu odpowiada za prawidłowe przyziemienie i zachowanie swego miejsca w szyku podczas lądowania. W zależności od warunków terenowych i wyszkolenia załóg lądowanie można wykonywać pojedynczo lub w składzie pary, klucza, eskadry i pułku.

Alkohol to śmierć, a polski lotnik śmierci się nie boi :twisted:
User avatar
Maguniu
Posts: 14
Joined: 2019-03-22 17:27

Flights: 5 (10hs)
Specialized in: Mi-8MTV2Gildia Rentier

Niestety nie wyrobie się, zdarzenie losowe.

Post Reply